Pensioen

Kan ik uitstel van betaling krijgen voor de afdracht van de premies aan mijn pensioenfonds of pensioenverzekeraar?


(Toegevoegd 11 mei 2020)

Ja, vaak wel.

Dit wordt bepaald door uw pensioenfonds of uw pensioenverzekeraar. Op Rijksniveau en met diverse betrokken organisaties, waaronder De Nederlandse Bank en het Verbond van Verzekeraars, worden daar nog nadere afspraken over gemaakt. Er zijn allerlei wettelijke regelingen, termijnen en dergelijke aan de orde.

In principe is uitstel (geen afstel !) van afdracht van pensioenpremies mogelijk. In sommige branches is dat al geregeld doordat de betalingstermijnen verruimd zijn.

Maar hoe dan ook zullen de pensioenpremies toch na enige tijd moeten worden betaald. Overleg daarom vooral met uw pensioenverzekeraar over de verschillende premies en welke daarvan mogelijk nog belangrijker zijn dan andere. Hierbij valt vooral te denken aan de zogenaamde risicobestanddelen en risicopremies (bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid). Dit is maatwerk.

Als uitstel van premieafdracht noodzakelijk voor u is, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met uw bedrijfs(tak)pensioenfonds of uw pensioenverzekeraar. Vaak geeft hun website al duidelijkheid, of raadpleeg de website van uw branchevereniging. Laat het in elk geval niet aankomen op aanmaningen tot betaling, maar meldt het actief als u uitstel nodig heeft.
Wanneer moet ik als werkgever betalingsonmacht melden en bij wie?


Als u een factuur pensioenpremies van uw bedrijfs(tak)pensioenfonds niet kunt betalen, moet u de betalingsonmacht melden bij uw pensioenfonds. Doe dat zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen, ook al om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen! Op de site van de belastingdienst vindt u hier meer informatie over. Daar kunt u ook het digitale formulier voor de melding vinden.

Kunt u een factuur van uw pensioenverzekeraar {niet zijnde bedrijfs(tak)pensioenfonds} niet betalen, neem dan contact op met uw pensioenverzekeraar om de mogelijkheden te bespreken.
Als ik als werkgever uitstel krijg van afdracht van de pensioenpremies, loopt dan de opbouw van pensioenrechten van mijn werknemers toch gewoon door?


Ja, ook als u uitstel is verleend tot het afdragen van de pensioenpremies loopt de opbouw door.

Iitstel is immers geen afstel; de pensioenopbouw loopt niet eindeloos door. Ook hier is maatwerk en goed overleg met uw pensioenverzekering of pensioenfonds nodig.
Ik moet stevig snijden in de kosten van mijn bedrijf en ik overweeg de pensioenkosten te verlagen. Mag dat en wat moet ik daarvoor doen?


Nee, als u al bent aangesloten bij een bedrijfs(tak)pensioenfonds is de pensioenverzekering daar vaak via cao verplicht. U kunt daar niet onderuit met als reden de Coronacrisis.

Maar als u de pensioenverzekering voor uw werknemers hebt ondergebracht bij een verzekeraar, dan zijn er misschien wel mogelijkheden tot aanpassing. U moet gewichtige redenen hebben (de Coronacrisis zou dat kunnen zijn) om tot een wijziging in de pensioenregeling (premieverdeling, opbouw van rechten, uitkering van rechten) te komen en eerst onderzoeken wat er precies is overeengekomen in de pensioenovereenkomst.

U mag alleen wijzigingen aanbrengen in de pensioenregeling als de regeling een “eenzijdig wijzigingsbeding” bevat. Is dat het geval, dan is het verstandig om dit goed te bespreken en te overleggen met:

  • uw pensioenverzekeraar, daarna

  • de Ondernemingsraad/Personeelsvertegenwoordiging, daarna

  • alle werknemers.

Maar bekijk ook eerst goed wat de cao, personeelshandboek en de individuele arbeidsovereenkomsten hierover bepalen. Ga niet zondermeer eenzijdig ingrijpen, vooral voor de wat oudere werknemers is pensioen een belangrijk en gevoelige arbeidsvoorwaarde.

Ook kan een overgangsregeling of overgangstermijn ten aanzien van premieverdeling werkgever-werknemer, pensioenopbouw en dergelijke de pijn voor werknemers verzachten.

Verzekeringen

Keert een verzuimverzekering uit als een werknemer wegens ziekte door het coronavirus niet in staat is om zijn/haar werk te verrichten?


Ja, de oorzaak van de ziekte is immers niet relevant.
Keert een verzuimverzekering uit als een werknemer niet in staat is om zijn/haar werk te verrichten omdat de werknemer in (thuis)quarantaine is geplaatst?


Nee, in het geval dat een medewerker in "thuisquarantaine" verblijft, maar zelf niet ziek is of arbeidsongeschikt, dekt een verzuimverzekering de loondoorbetalingsverplichting niet.

Dus als een medewerker om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat de medewerker om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of de medewerker een bepaald gebied niet mag verlaten, is er vanuit de verzuimverzekering geen grondslag voor dekking van de loondoorbetaling.

Voor het begrip "thuisquarantaine" verwijzen wij naar de definitie van het RIVM.

Bij omzetverlies kan de werkgever misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
Vanwege vrees voor het coronavirus verricht een medewerker geen werk. Keert een verzuimverzekering dan uit?


Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.
Heeft een vergoeding vanuit de NOW gevolgen voor de verzuimverzekering?


Nee. Het zijn twee verschillende ‘regelingen’. De NOW is een tijdelijke overheidsregeling gebaseerd op omzetdalingen en dient een economisch belang. De verzuimverzekering biedt dekking voor de kosten van loondoorbetaling als een werknemer arbeidsongeschikt is. Er kan mogelijk samenloop tussen de beide ‘regelingen’ ontstaan, omdat de NOW een vergoeding verleent voor de loonkosten van al het personeel, ziek of niet ziek.