Loondoorbetaling

Moet het loon worden doorbetaald aan een werknemer die milde klachten heeft en daarom thuis moet blijven?


Ja, de werkgever moet het loon volledig blijven doorbetalen, ook als de werknemer zich - in deze Corona tijd - niet heeft ziekgemeld. Het loon dat in dit geval moet worden doorbetaald is het loon dat de werknemer zou hebben verdiend als hij gewoon had kunnen werken.

Het kan ook zo zijn dat de werkgever actief besluit de werknemer preventief thuis te laten. Uiteraard moet ook dan het loon worden doorbetaald dat de werknemer had kunnen verdienen als hij gewoon had kunnen werken.
Moet het loon worden doorbetaald aan een werknemer die griepklachten heeft en daarom thuis moet blijven?


Ja, het loon moet volledig worden doorbetaald. De werknemer dient zich ziek te melden en telefonisch contact op te nemen met de huisarts. De werknemer moet ook de instructies van de GGD opvolgen.

Overwerk dat vervallen is hoeft niet te worden betaald.
Een huisgenoot van de werknemer heeft koorts, moet de werknemer dan thuisblijven?


Ja, de Rijksoverheid heeft dat verplicht.

De werknemer heeft wel de plicht om thuis te werken en het loon moet worden doorbetaald. Als thuiswerken niet mogelijk is (omdat dit in de functie niet kan) heeft de werknemer ook recht op loon.

Overwerk dat vervallen is hoeft niet te worden betaald.
Moet het loon worden doorbetaald aan een werknemer die geen klachten heeft maar uit voorzorg in isolatie is?


Ja, ook in zo’n preventieve situatie moet de werkgever het loon volledig blijven doorbetalen.

Overwerk dat vervallen is hoeft niet te worden betaald.
Wat is het gevolg als een werknemer thuisblijft zonder goede reden?


U hoeft dan het loon niet door te betalen.
Een werknemer kan niet naar het werk komen om te werken, doordat de kinderen wegens de sluiting van school of kinderopvang thuis zijn en er geen oppas kan worden geregeld. Moet de werkgever loon doorbetalen?


Er geldt kortstondig calamiteitenverlof, in principe is dat maximaal één dag, of misschien in deze bijzondere omstandigheden enkele dagen. Tijdens calamiteitenverlof betaalt de werkgever volledig door. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de werknemer oppas te proberen te regelen.

Probeer afspraken te maken over het opnemen van ADV of vakantiedagen op dagen dat de werknemer niet zou kunnen werken. Of spreek met de werknemer af dat – analoog aan kortdurend zorgverlof – voor maximaal 2 weken 70% van het loon wordt betaald over de verzuimde uren.
Mag een werknemer thuisblijven uit vrees om op het werk besmet te raken?


Neen. En dan hoeft de werkgever het loon ook niet door te betalen. Mogelijk kan er wel een afspraak worden gemaakt over het opnemen van vakantie. In dat geval moet het loon wel worden doorbetaald.

De werkgever moet wel zorgen voor een veilige werkomgeving volgens de richtlijnen van het RIVM. Maar als het werk ook goed thuis kan worden uitgevoerd, dan wordt volgens het huidige beleid van de Rijksoverheid, van de werkgever verwacht dat hij actief meewerkt aan thuiswerken.

Als de werkgever nalatig is in het realiseren van een veilige werkomgeving, en de werknemer daardoor een gegronde vrees heeft besmet te raken, is verdedigbaar dat de werknemer wel (voorlopig) thuisblijft. En ook dan moet het loon worden doorbetaald.
Ben ik als werkgever verplicht flexkrachten met nul-uren contracten nog op te roepen?


Ja, u moet deze werknemers werk aanbieden als dat werk er is.

Maar als er geen werk is, dan is er voor de tijdelijke periode waarin dat werk er ontbreekt ook geen plicht meer om werknemers met een nul-urencontract op te roepen.

Let op:

Dit betekent niet dat deze overeenkomst daarmee ook eindigt; de nul-uren overeenkomst blijft in stand totdat deze op rechtmatige wijze is geëindigd. Het is natuurlijk ook mogelijk dat het werk weer aantrekt en dat u dan de werknemer weer oproept om te komen werken.


Let op:

Afhankelijk van de specifieke situatie kan het zijn dat u, ook al roept u de werknemer met nul-uren contract niet op om te komen werken, toch verplicht bent om een bepaald salaris te betalen. Dit heeft te maken met het rechtsvermoeden omtrent de omvang van het dienstverband. Dit geldt echter niet altijd.

Vakantiegeld

En wat als ik in juni het vakantiegeld ook niet kan betalen?


Als u in juni het vakantiegeld ook niet kunt betalen moet u met alle werknemers een andere afspraak maken. U doet er dan goed aan de gemaakte afspraak met al uw werknemers apart schriftelijk vast te leggen.

Het is goed om Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging in te lichten, maar zij hebben hier geen zeggenschap over. Alleen de werknemers hebben die. De OR of PVT kan wel voor draagvlak zorgen, zeker als er begrip is voor de argumenten die u op tafel legt voor het uitstel, of eventueel de spreiding van betaling. Ook vakbonden hebben begrip voor uitstel van betaling van het vakantiegeld mits u daar goede financiële argumenten voor heeft.

Betaalt u niet in juni terwijl u ook geen nieuwe afspraak met uw werknemers hebt gemaakt over uitstel of spreiding, dan geeft de wet aan dat er opslag van toepassing is. Wees er dus tijdig bij en leg alles goed vast.
Wanneer moet ik aan mijn werknemer vakantiegeld betalen?


Vakantiegeld wordt opgebouwd over de periode van juni van het voorafgaande jaar en met mei van het huidige jaar. In de praktijk wordt het vakantiegeld vaak al in mei betaald, maar wettelijk hoeft de werkgever dit pas in de maand juni te doen.

Betaalt u vanwege liquiditeitsproblemen dit jaar het vakantiegeld later dan normaal, dan moet u dat wel ruim vooraf aan alle werknemers kenbaar maken. Zij rekenen immers waarschijnlijk nog op uitbetaling in de maand waarin u dat gebruikelijk doet.

Kostenvergoedingen

Mijn werknemers werken thuis. Kan ik onbelaste vergoedingen aan hen geven?


Nee, meestal kan dat niet. Dit kan alleen als de werkplek een eigen ingang heeft en eigen sanitair, én u zou de werkplek van de werknemer huren. Alleen in die laatste gevallen kunt u je onbelast vergoedingen geven, zoals voor energie, en mag u bijvoorbeeld onbelast een bureau ter beschikking stellen.
Geldt dat ook voor PC, laptop, mobiele telefoon, smartphone, internet en dergelijke?


Computerapparatuur, zoals laptops, printers, printpapier enzovoorts, en een mobiele telefoon of smartphone, kunt u belastingvrij vergoeden of verstrekken als deze naar uw oordeel noodzakelijk zijn voor het thuis goed kunnen uitvoeren van het werk. Als een werknemer extra kosten maakt, moet hij dat vooraf met de werkgever bespreken en ook de kosten aannemelijk maken.

Ook de kosten van een internetabonnement kunnen worden vergoed. Maar pas op, bij een all-in abonnement met ook televisie en vaste telefoon moet u als werkgever een redelijke schatting maken van de kosten die u aan het all-in abonnement kunt toerekenen. Alleen dat beperkte deel mag u onbelast vergoeden.

Niet-noodzakelijke hulpmiddelen worden niet belast als de werknemer deze voor 90% of meer zakelijk gebruikt.
Mag ik ook belaste vergoedingen geven aan werknemers die thuiswerken?


Ja, dat mag, maar dit zijn dan te allen tijde bij de werknemer belaste vergoedingen.

U kunt dit ook onderbrengen in de werkkostenregeling, zodat het onbelast blijft. Alleen als u dit jaar over de vrije ruimte heen schiet, betaalt u als werkgever 80% eindheffing.

De vrije ruimte is dit jaar verhoogd naar 1,7% van de loonsom tot € 400.000 en 1,2% over het meerdere van de loonsom.
Wat als werknemers weer gewoon in het bedrijf kunnen werken en thuis werken eindigt?


Dan moeten uw werknemers alle middelen weer terug te geven. Tenzij u met hen afspreekt dat ze aan hen verkocht worden voor privé tegen een redelijke prijs.
Ik betaal een vaste reiskostenvergoeding aan mijn werknemers. Moet ik die blijven betalen tijdens langdurige afwezigheid vanwege verplicht thuiswerken tijdens de coronacrisis?


Raadpleeg eerst de regelingen die in de cao, de arbeidsvoorwaardenregeling, het personeelshandboek en de arbeidsovereenkomsten staan.

Normaal gesproken eindigt uw verplichting deze kosten door te betalen zes weken na de eerste thuiswerkdag. Maar de fiscus staat toe dat u hiermee doorgaat. Let op: dit is een mogelijkheid, maar geen verplichting! Als u tijdelijk stopt deze vergoeding te betalen, informeer dan uw werknemers daarover vooraf goed en zo tijdig mogelijk.

Maakt uw werknemer reiskosten of dienstreizen in deze periode, laat deze dan via de normale declaraties verlopen.