Corona & privacy

Mag ik werknemers controleren op COVID-19/Corona, met een thermometer of met speciale camera’s?


(Update 26 mei 2020)

Ja, dat mag maar wel onder strikte voorwaarden!

Het antwoord op deze vraag is sinds het begin van de Coronacrisis flink genuanceerd.

In het begin was het beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat dit op geen enkele manier mocht, en dat u dit ook op geen enkele manier aan uw werknemers kunt verplichten, en kondigde de AP ook aan bij overtreding handhavend te zullen optreden.

Nu mag u als werkgever wel werknemers bij binnenkomst in uw bedrijf de temperatuur opnemen. Maar u mag daar dan vervolgens echter niets mee doen, en met name mag u dit medische gegeven niet verwerken. Verwerken wil kortweg zeggen elke handeling waarbij u als werkgever de temperatuur noteert, opschrijft, registreert, vastlegt, in een papieren of digitaal systeem of spreadsheet opneemt, doorvertelt, door meldt via email of wat dan ook. Houdt u er rekening mee, dat er al heel snel sprake is van verwerken! En zodra er sprake is van verwerken, valt dit ook onder de AVG. Een voorbeeld is een toegangspoortje dat de toegang van een werknemer bij wie koorts is gemeten, de toegang van deze persoon blokkeert. Dan is er sprake van toepassing van de AVG en valt dit ook onder de controletaak van de AP.

Er is ook een andere oplossing. U kunt werknemers ook vragen regelmatig - bijvoorbeeld dagelijks – uit volledig vrije wil zelf hun temperatuur te meten. Uw werknemer hoeft u niets te vertellen over de gemeten temperatuur. U mag ook in dit geval als werkgever niets doen met informatie die uw werknemer u vrijwillig zou vertellen over de temperatuur.

U moet als werkgever uiteraard nog steeds alle richtlijnen van het RIVM in acht nemen en uw werknemers daarover duidelijk instrueren en ook blijven instrueren. Daarbij hoort ook dat u werknemers duidelijk instrueert wat ze moeten doen bij de klachten die kunnen wijzen op Corona, waaronder koorts.

U kunt uiteraard ook de bedrijfsarts om advies vragen als daar aanleiding toe is. Bij vermoeden van Corona is het zaak de GGD te raadplegen. De (bedrijfs)arts deelt medische informatie alleen met de werknemer, omdat dit strikt vertrouwelijke medische informatie is.

Tenslotte: het is de vraag of het meten van temperatuurverhoging wel zo zinvol is. Het RIVM meldt dat slechts in een laag aantal gevallen van besmettingen er daadwerkelijk verhoging optreedt. En bedenk ook, dat zelfs als de AVG niet van toepassing is op temperatuurmeting, er alsnog grondrechten en privacyaspecten aan de orde kunnen zijn. Denk dus voordat u aan temperatuurmeting begint goed na over het nut en de noodzaak daarvan.
Moet een werknemer bij of na ziekmelding vertellen dat hij Corona heeft?


Nee, een werknemer hoeft u niet te vertellen dat hij/zij corona heeft.

Een werknemer hoeft niet te vertellen wat de aard van de ziekte is. Dis is medische informatie. Hij/zij mag dat wel, maar u mag geen enkele druk op uw medewerker uitoefenen medische informatie met u te delen. Als de werknemer uit vrije wil medische informatie met u deelt, mag u die niet vastleggen en ook niet met anderen in uw bedrijf delen. U mag dit dus ook niet in het geval van Corona.

U mag als werkgever wel aan de werknemer vragen welke taken/afspraken moeten worden overgenomen en ook hoelang de werknemer verwacht mogelijkerwijs afwezig te zijn wegens ziekte.
Wat moet ik als werkgever doen met de richtlijnen van het RIVM?


U moet uw werknemers hierover informeren en hen opdragen zich aan deze richtlijnen te houden.
Mag ik als werkgever vragen waar mijn werknemers recent op vakantie zijn geweest of waar ze naar toe willen gaan?


Ja, dat mag u vragen.

In verband met uw zorgplicht en de richtlijnen van het RIVM mag dat en kunt u hen nogmaals op die richtlijnen wijzen. U mag werknemers ook wijzen op de mogelijkheid met de bedrijfsarts contact op te nemen over Corona.