Arbeidsongeschiktheid & Re-integratie

Wat is het re-integratieverslag (RIV) bij de aanvraag WIA in een normale situatie?


Bij een aanvraag WIA door werknemer moet een re-integratieverslag worden ingediend. Daarin staan de re-integratie inspanningen van u als werkgever en de werknemer beschreven in de eerste twee jaar van ziekte (op grond van de Wet Verbetering Poortwachter, WVP). U als werkgever bent eindverantwoordelijk voor de re-integratie inspanningen van beiden. UWV toetst of de re-integratie inspanningen voldoende zijn geweest. Als U als werkgever uw WVP-verplichtingen niet juist of niet volledig heeft nagekomen, legt UWV een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken aan u op. Ook en vooral toetst UWV of het re-integratie dossier compleet is. Zo niet dan legt UWV een (administratieve) loondoorbetalingsverplichting op als de ontbrekende informatie niet binnen vijf werkdagen alsnog ontvangen is. Deze administratieve loondoorbetalingsplicht wordt beëindigd zodra de ontbrekende informatie is ontvangen.
Komt er meer informatie over hoe dit nu precies gaat uitwerken?


Ja, UWV heeft een landelijke loonsanctie commissie opgericht die (algemene) standpunten zal innemen over loondoorbetalingsverplichting en hierover zal rapporteren.
Wanneer vormt de Coronacrisis geen grond voor coulance of maatwerk door UWV?


Re-integratie tijdens de Coronacrisis moet zoveel als mogelijk worden voortgezet. Dat kan mogelijk ook door thuiswerken en zeker door (extra) re-integratie inspanningen in het 2e spoor (tijdens het tweede jaar van ziekte) bij een andere dan de eigen werkgever.

Het zonder meer stopzetten tijdens corona van een 2e spoor traject door of namens een door de werkgever ingehuurd re-integratiebedrijf levert zeker geen coulance of maatwerk van UWV op.
Hoe verloopt de beoordeling WIA tijdens corona?


Als de re-integratie inspanningen voldoende zijn en een loondoorbetalingsverplichting niet aan de orde is, wordt de beoordeling WIA afgerond.

Als UWV wel een loondoorbetalingverplichting oplegt maar u meent dat de herstel-inspanningen stagneerden door de coronacrisis, kunt u een bekortingsverzoek loondoorbetaling indienen. U moet aangeven waarom en hoelang re-integratie is gestagneerd.

Als UWV uw argumenten accepteert wordt de loondoorbetalingsverplichting gestopt en de beoordeling WIA alsnog afgerond.
En wat als de zieke werknemer niet kon re-integreren door de Coronacrisis?


Bij tijdelijke bedrijfssluiting of de onmogelijkheid voor de zieke werknemer om thuis of elders de (passende) arbeid te verrichten zal door UWV geen loondoorbetalingsplicht worden opgelegd.

UWV verwacht naar redelijkheid voldoende re-integratie inspanningen van werkgever en werknemer.
Wat is dan de afwijking tijdens de Coronacrisis?


Als de termijn van indiening van het dossier door de coronacrisis dreigt te worden overschreden is coulance of maatwerk aan de orde en weegt UWV of de redenen van afwijking redelijk zijn. Zo ja, dan wordt geen (administratieve) loondoorbetalingsplicht opgelegd.

Vervolgens worden de re-integratie inspanningen inhoudelijk beoordeeld op grond van de dan aanwezige informatie. Ook hierbij zal UWV de redelijkheid in acht nemen als bijvoorbeeld de re-integratie moeizamer is verlopen door de Coronacrisis. Zijn er wel naar redelijkheid voldoende inspanningen zijn gepleegd en kan de werkgever goede redenen kan aanvoeren voor de tekortkomingen? Dan legt UWV geen loonbetalingsverplichting op.

Ziek en hersteld melden

Schematisch overzicht in verband met ziekmeldingen en het coronavirus


Wanneer mag/moet de werkgever een werknemer ziekmelden?
Wat mag ik als werkgever registreren bij ziekmelding van een werknemer?


Bij ziekmelding mag de werkgever – net zoals in normale situaties - alleen de volgende zaken aan de werknemer vragen en registreren:

  • het telefoonnummer en (verpleeg)adres

  • de vermoedelijke duur van het verzuim

  • de lopende afspraken en werkzaamheden

  • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt)

  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval

  • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

Bij een open werkrelatie met wederzijds vertrouwen, zal de werknemer veel of zelfs alles met de werkgever bespreken, zelfs medische informatie.

Medische informatie mag u als werkgever niet met anderen delen, communiceren of verwerken (vastleggen, registreren en dergelijke).

Leg daarom ook nooit het woord Corona vast in de verzuimadministratie, maar gebruik een algemene term zoals ‘bijzonder verzuim’.
Ziet het verbond van verzekeraars "thuisquarantaine" ook als ziekte of arbeidsongeschiktheid?


Nee, in het geval dat een medewerker in "thuisquarantaine" verblijft, maar zelf niet ziek is of arbeidsongeschikt, dekt een verzuimverzekering de loondoorbetalingsverplichting niet. Dus als een medewerker om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat de medewerker om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of de medewerker een bepaald gebied niet mag verlaten, is er vanuit de verzuimverzekering geen grondslag voor dekking van de loondoorbetaling. Voor het begrip " thuisquarantaine" verwijzen wij naar de definitie van het RIVM.