Ondernemingsraad (OR)

Wanneer heeft de OR instemmingsrecht?


Als de werkgever (“bestuurder” volgens de WOR) een voorgenomen besluit heeft over onder andere de vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of re-integratiebeleid, is instemming nodig van de OR.

Het gaat in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) om regelingen die voor een langere tijd bedoeld zijn. Corona is echter een bijzondere en tijdelijke situatie.

Het treffen van maatregelen vanwege Corona raakt altijd werknemers.

In elk geval doet u er goed aan vooraf contact op te nemen met uw OR bij maatregelen zoals:

  • Een regeling voor thuiswerken (denk aan de gevolgen: vergoeding van kosten, doorbetaling van loon, controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de werknemers)
  • Het wijzigen van werk- en rusttijden
  • Eventuele aanscherping van gedragsregels in verband met voorschriften van het RIVM.
Is er advies of instemming van de OR vereist voor het aanvragen van de NOW-subsidie?


Er is niet direct instemming of advies conform de WOR van toepassing.

Er is wel sprake van een informatierecht van de OR. Er moet volgens de NOW verplicht melding aan de OR worden gedaan.

Ons advies aan de werkgever is in elk geval zo vroeg mogelijk de OR te informeren en ook in overleg te treden als op de NOW een beroep wordt gedaan. Hoe dan ook is gebruik maken van de NOW een zeer belangrijke actie voor het bedrijf en voor de werknemers. UWV controleert bij de vaststelling van het subsidie of de melding aan de OR is gedaan.

Heeft de ondernemer nagelaten de OR te informeren, dan kan UWV het voorschot van de NOW terugvorderen!
Wanneer heeft de OR adviesrecht?


De OR heeft adviesrecht als het gaat om een hele reeks in de WOR opgesomde ‘belangrijke’ besluiten. Wat is dan “belangrijk”? Dit hangt af van:

  • Het aantal werknemers waarvoor het besluit gevolgen heeft; is dat een gering aantal, dan is er meestal geen sprake van een belangrijk besluit
  • De aard van de personele gevolgen; zijn deze ingrijpend (zoals bij reorganisatie die een behoorlijk aantal werknemers treft, of bijvoorbeeld een hele afdeling wordt gesloten), dan is dat zeker een belangrijk besluit.
Waarom is de rol van de OR ook in verband met Corona zo belangrijk?


Omdat besluiten in het kader van Corona vaak snel maar ook zorgvuldig moeten worden genomen (al dan niet opgelegd door de overheid of richtlijnen van het RIVM) en van groot belang kunnen zijn van het voortbestaan van het bedrijf. Er zal een groot gemeenschappelijk belang zijn maar meningen kunnen verschillen. Het is altijd al van belang, maar vooral bij Corona tijdig, goed en open te communiceren met de OR en een zo goed mogelijke samenwerking na te streven in het belang van het bedrijf en de werknemers.

Ook heeft de OR een belangrijke taak bij naleving van privacy binnen het bedrijf.

De OR heeft daarnaast een informatierecht, een overlegrecht, en een initiatiefrecht. Goede samenwerking tussen OR en bedrijf (“bestuurder”) is dus heel belangrijk! Er geldt bij een NOW aanvraag een meldingsplicht van de ondernemer bij de OR!

Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Geldt in het kader van de coronacrisis al hetgeen is vermeld voor een OR ook voor de Personeelsvertegenwoordiging (PVT)?


De PVT heeft geen initiatiefrecht. Wel heeft de PVT informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en instemmingsrecht. Over het algemeen zijn de regels en bevoegdheden van de PVT wat eenvoudiger dan bij de OR. De meldplicht bij de PVT geldt ook bij de NOW-aanvraag. Hoe dan ook is goede samenwerking met de PVT belangrijk.

Geen OR of PVT?

Wat als er geen OR of PVT is?


Dan moet de ondernemer goed met het voltallige personeel overleggen. Er is ook een meldplicht bij alle werknemers bij een NOW-aanvraag.